*

بــرای انسان های آزاده

 

 

برای انسان های آزاده :

 

افرادی كه مایل به امضای بیانیه كمپین یك ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض امیز هستند و دسترسی به اعضای كمپین ندارند، می توانند با پرینت گرفتن فرمی كه به صورت پی دی اف ضمیمه شده است، بیانیه را امضا كرده و به آدرس صندق پستی كمپین : ایران، تهران صنوق پستی 851-14335 بفرستند.

عزیزانی هم كه قبلا به صورت اینترنتی بیانیه را امضا كرده اند، در صورتیكه تمایل به امضای دستی داشته باشند می توانند از همین طریق اقدام كنند.

برای رساندن امضاها به دست اعضای کمپین بهتر است قبل از ارسال امضاها به آدرس صندوق پستی با ایمیل کمپین forequality@gmail.com ، جهت هماهنگی بیشتر و اطمینان از تغییر نکردن صندوق پستی تماس بگیرید.

نشانی: «ایران، تهران صندوق پستی 851-14335

فرم بیانیه فردی برای امضای کمپین

http://www.campaignforequality.info/IMG/pdf/bayaniyeye-fardi.pdf

فرم بیانیه برای جمع آوری امضا

http://www.campaignforequality.info/IMG/pdf/statement-2.pdf

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی