*

تبــعیض یــا عدالـتـــــ

 

 

زن عشق می كارد و كینه درو می كند

 

زن عشق می كارد

و كینه درو می كند

می تواند تنها یك همسر داشته باشد

 و تو مختار به داشتن چهارهمسرهستی...

برایازدواجش ــ در هر سنی ـ اجازه لازم است

 ولی تو هر زمانی بخواهی می توانی ازدواجكنی!

او می زاید

و توبرای فرزندش نام انتخاب می كنی

او درد می كشد

 و تونگرانی كه كودك دختر نباشد.

او بی خوابی می كشد

و تو خواب حوریان بهشتی را میبینی

او مادر می شود

و همه جا میپرسندنام پدر....

و هر روز او متولدمیشود؛

عاشق می شود

مادر می شود

پیر می شود ومیمیرد

وقرن هاست كه او عشق می كارد

و كینه درو میكند.

چرا كه در چین و شیارهای صورت مردش بهجای گذشت

زمان جوانی بر باد رفته اش را میبیند.

و در قدم های لرزان مردش ،

گام های شتابزده جوانی برای رفتن

و درد های منقطع قلب مرد ،

 سینه ای رابه یاد می آورد

كه تهی از دل بوده و پیریمرد.

رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده میكند...
و اینها همه كینه است كه كاشته می شود

 در قلب مالامال از درد

 

 

 

دكتر شریعتی

 

 

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی